Evaluation of sperm protamine deficiency and apoptosis in infertile men with idiopathic teratozoospermia
Fatemeh Dehghanpour, Nasim Tabibnejad, Farzaneh Fesahat, Fatemeh Yazdinejad, Ali Reza Talebi
Clin Exp Reprod Med. 2017;44(2):73-78.   Published online 2017 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5653/cerm.2017.44.2.73
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A homozygous RNF220 mutation leads to male infertility with small-headed sperm
Xiaohui Jiang, Xiang Wang, Xueguang Zhang, Zhun Xiao, Chaoliang Zhang, Xiaojun Liu, Jinyan Xu, Dingming Li, Ying Shen
Gene.2019; 688: 13.     CrossRef