Comparison of pregnancy outcomes using a time-lapse monitoring system for embryo incubation versus a conventional incubator in in vitro fertilization: An age-stratification analysis
Pattraporn Chera-aree, Isarin Thanaboonyawat, Benjawan Thokha, Pitak Laokirkkiat
Clin Exp Reprod Med. 2021;48(2):174-183.   Published online 2021 May 18     DOI: https://doi.org/10.5653/cerm.2020.04091
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Noninvasive embryo evaluation and selection by time-lapse monitoring vs. conventional morphologic assessment in women undergoing in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection: a single-center randomized controlled study
Qingxia Meng, Yunyu Xu, Aiyan Zheng, Hong Li, Jie Ding, Yongle Xu, Yan Pu, Wei Wang, Huihua Wu
Fertility and Sterility.2022; 117(6): 1203.     CrossRef
An expert commentary on essential equipment, supplies and culture media in the assisted reproductive technology laboratory
Christina ANAGNOSTOPOULOU, Israel MALDONADO ROSAS, Nivita GUGNANI, Dimple DESAI, Madhumita MANOHARAN, Neha SINGH, Sofia I. LEONARDI DIAZ, Keerti SINGH, Kelly A. WIRKA, Sajal GUPTA, Sara DARBANDI, Annapoorani CHOCKALINGAM, Mahsa DARBANDI, Florence BOITRELL
Panminerva Medica.2022;[Epub]     CrossRef
Comparison of embryo implantation potential between time-lapse incubators and standard incubators: a randomized controlled study
Xiao-Dong Zhang, Qi Zhang, Wei Han, Wei-Wei Liu, Xiao-Li Shen, Gui-Dong Yao, Sen-Lin Shi, Lin-Li Hu, Shan-Shan Wang, Jun-Xia Wang, Jian-Jun Zhou, Wei-Wei Kang, Heng-De Zhang, Chen Luo, Qi Yu, Rui-Zhi Liu, Ying-Pu Sun, Hai-Xiang Sun, Xiao-Hong Wang, Song Q
Reproductive BioMedicine Online.2022; 45(5): 858.     CrossRef