miR-4463 regulates aromatase expression and activity for 17β-estradiol synthesis in response to follicle-stimulating hormone
Su-Yeon Lee, Youn-Jung Kang, Jinie Kwon, Yoshihiro Nishi, Toshihiko Yanase, Kyung-Ah Lee, Mi Kyoung Koong
Clin Exp Reprod Med. 2020;47(3):194-206.   Published online 2020 Aug 28     DOI: https://doi.org/10.5653/cerm.2019.03412
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The effects of estrogen on targeted cancer therapy drugs
Ying Zhao, Xin Wang, Yi Liu, Hao-Yu Wang, Jin Xiang
Pharmacological Research.2022; 177: 106131.     CrossRef
miR-130a-3p regulates steroid hormone synthesis in goat ovarian granulosa cells by targeting the PMEPA1 gene
Lu Zhu, Jing Jing, Shuaiqi Qin, Qi Zheng, Jiani Lu, Cuiyun Zhu, Ya Liu, Fugui Fang, Yunsheng Li, Yinghui Ling
Theriogenology.2021; 165: 92.     CrossRef
High-throughput miRNA sequencing of the human placenta: expression throughout gestation
Tania L Gonzalez, Laura E Eisman, Nikhil V Joshi, Amy E Flowers, Di Wu, Yizhou Wang, Chintda Santiskulvong, Jie Tang, Rae A Buttle, Erica Sauro, Ekaterina L Clark, Rosemarie DiPentino, Caroline A Jefferies, Jessica L Chan, Yayu Lin, Yazhen Zhu, Yalda Afsh
Epigenomics.2021; 13(13): 995.     CrossRef